มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912403001
นางสาวกชกร อินทนุน

5912403002
นางสาวกนกรัตน์ ชาญวิชัย

5912403003
นางสาวณัฐณิกา พงษ์บัว

5912403004
นางสาวณัฐวรรณ อยู่พ่วง

5912403007
นางสาวนฤมล ขันทอง

5912403008
นางสาวนันทวรรณ ฟักตั้ง

5912403009
นางสาวปัทมา แซ่จง

5912403010
นางสาวผกามาศ มากมี

5912403011
นางสาวพัทธมณฑ์ ผ่องใส

5912403012
นางสาวพิมพ์นิภา วันรักชาติ

5912403013
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสวัสดิ์

5912403017
นางสาววิลาวัลย์ มิ่งขวัญ

5912403018
นางสาวศนิอร น้อยใจดี

5912403019
นางสาวศิริวิมล เขียวมณี

5912403021
นางสาวสิริยากร จันดา

5912403022
นางสาวสุจิตรา สอสะอาด

5912403023
นางสาวสุภารัตน์ โพธิ์ศรี

5912403024
นางสาวอาทิตยา แจ่มใส

5912403025
นางสาวอุรัสยา สืบพันธ์โกย

5912403026
นายกฤษฎาพร สัจถาอุ่น

5912403027
นายกิติศักดิ์ เนตรแดง

5912403028
นายครองศักดิ์ อุลปาทร

5912403029
นายจิรายุทธ บาลเพียร

5912403031
นายเจษฎากร ประทุมทอง

5912403032
นายชัยวัฒน์ อินเมฆ

5912403034
นายทนงศักดิ์ บุญประสพ

5912403035
นายธเนศ ใจไทย

5912403037
นายนรากร ศรีโสภณ

5912403039
นายภัทรธร กรแก้ว

5912403040
นายภานุวัฒน์ คำโย

5912403043
นายสหทัศน์ มั่นเมือง

5912403045
นายหริญลักษมณ์ สอนทุ่ง

5912403046
นายพุทธานุภาพ นะชาลีติณ