มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912403047
นางสาวกรกมล พุ่มจัตุรัส

5912403048
นางสาวคณิตตา มั่นประสงค์

5912403049
นางสาวจุฑารัตน์ สุขเสาร์

5912403050
นางสาวณัฐชยา เขียวหอม

5912403051
นางสาวธัญญารัตน์ วงค์หมุด

5912403052
นางสาวธารารัตน์ โชคบัณฑิต

5912403053
นางสาวนฤภรกมล อโนดาษ

5912403054
นางสาวปฐมาวดี พลพันธ์

5912403055
นางสาวปรารถนา พูนลาภเดชา

5912403056
นางสาวผกามาศ สิริวัฑฌโน

5912403058
นางสาวมาริศรา โพธิ์อ่อง

5912403059
นางสาวมาริสา วันแก้ว

5912403061
นางสาววรรณภา คุ้ยแคะ

5912403062
นางสาวสรัญรัตน์ เศษสูงเนิน

5912403063
นางสาวสโรชา จันดี

5912403064
นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เพชร

5912403065
นางสาวสุนิตา ชาญณรงค์

5912403066
นางสาวสุพัตรา ขุนพรม

5912403068
นางสาวอลิสา คำภู่

5912403069
นางสาวอลิสา ยาท้วม

5912403070
นางสาวอัครชา กรุพิมาย

5912403071
นายขจร สุขทอง

5912403073
นายจิรภัทร ศรีโพธิ์

5912403074
นายเจนยุทธ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล

5912403075
นายณัฐพนธ์ พึ่งตะกูล

5912403076
นายณัฐพล จันทร์โชติ

5912403077
นายณัฐพล แย้มยิ้ม

5912403078
นายณัฐวุฒิ ไผ่ตรง

5912403080
นายธนพล เลี่ยมขาว

5912403081
นายธนวัฒน์ สถานทุง

5912403082
นายไตรรัตน์ ปานอินทร์อธิพร

5912403083
นายนครินทร์ เอี่ยมโอน

5912403084
นายนภดล หมูยา

5912403085
นายประกาศิต เพชรสวาสดิ์

5912403086
นายประดิษฐ์ ภู่เสือ

5912403087
นายพชรพล เภาอ่อน

5912403092
นางสาวจุฑารัตน์ อ่อนขจร

5912403094
นางสาวทอฝัน กันธวัง