มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912404001
นางสาวกนกนภา ราชคม

5912404002
นางสาวกฤษติยา บัวแก้ว

5912404003
นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์พงษ์

5912404004
นางสาวคนึงนิจ ทับทิมเงิน

5912404005
นางสาวคันธมาลี จันทะดี

5912404006
นางสาวจันทกานต์ บุญดล

5912404007
นางสาวจุฑามณี ด้วงประดับ

5912404008
นางสาวชญานิศ จันโท

5912404010
นางสาวชนากานต์ จันทร์พงษ์

5912404011
นางสาวชวัลลักษณ์ เต็งแย้ม

5912404012
นางสาวทัศญามล ชุ่มฉาย

5912404014
นางสาวธารทิพย์ ชัยมงคล

5912404015
นางสาวนัฐธิชา ชูจันทร์

5912404016
นางสาวนาราภัทร แสนคำ

5912404018
นางสาวเบญจรัตน์ นาคนาคา

5912404019
นางสาวปริญาพร อินทร์แสง

5912404020
นางสาวพรนภา ขำพันธ์

5912404021
นางสาวพรนภา พักพันธ์

5912404022
นางสาวพิชญฎา บัวประทุม

5912404023
นางสาวพิมพ์วิภา อินทนาชัย

5912404024
นางสาวพิยดา สายทอง

5912404025
นางสาวภฤศรา พัฒนเจริญ

5912404026
นางสาวภัทราวรรณ ใจนุ่ม

5912404027
นางสาวภัสสร อ่อนอ้น

5912404028
นางสาวมณฑิรา บัวคำ

5912404029
นางสาวมณธิรา อยู่พ่วง

5912404030
นางสาวมัสรินทร์ รินลา

5912404031
นางสาวมินทรา น้อยวัด

5912404032
นางสาวรุ่งทิวา บุตรบุญ

5912404034
นางสาววรรณภา ท่าชัย

5912404035
นางสาววรรณวิฉัตร เทศกุล

5912404036
นางสาววรินทร คุ้มคำ

5912404037
นางสาววาสนา สิงห์เรือง

5912404038
นางสาววิภาวี บัวแก้ว

5912404039
นางสาวศรินยา โพธิ์ศรี

5912404040
นางสาวศิริชาพร แย้มสาหร่าย

5912404041
นางสาวศิริรัตน์ ชาวห้วยหมาก

5912404042
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็ชพริก

5912404043
นางสาวสุพัตรา กลิ่นหอม

5912404044
นางสาวสุวรรณา พุฒทอง

5912404045
นางสาวอรรธิกาณต์ โตบุญมา

5912404046
นายกิตติภัฎ จอมผา

5912404047
นายเขมทัต สุขล้ำเลิศ

5912404048
นายจิรทีปต์ มานักฆ้อง

5912404050
นายชณัฐกานต์ สุทธิ

5912404052
นายณรงค์ฤทธิ์ อินหันต์

5912404054
นายธนัชชา ไทยขำ

5912404055
นายธวัชชัย แก้ววิเชียร

5912404056
นายธีรพงษ์ อินจันทรา

5912404057
นายพงศกร ชมสวน

5912404058
นายภัทรพล เกิดหลำ

5912404059
นายรุ่งเพชร ตันเจริญ

5912404060
นายเลิศลักษณ์ จันทร์รักษ์

5912404061
นายวินิจพงษ์ สีขาว

5912404062
นายศุภวิชญ์ จิราพงษ์

5912404063
นายภาณุพงษ์ เอี่ยมแสง

5912404064
นายสรวิศ แย้มปั้น

5912404065
นายสิทธินนท์ ธิคุณ

5912404066
นายสิทธิพงษ์ อู่ตุ้ม

5912404067
นายหิรัญ เชาวภัคพล

5912404135
นางสาวนุรอาซีกีม หะยีดอเลาะ