มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912404068
นางสาวกนกวรรณ พิรณฤทธิ์

5912404070
นางสาวจุฑามาศ บุญภู่

5912404072
นางสาวเจนจิรา พรมมา

5912404073
นางสาวเจริญวรรณ อยู่เย็น

5912404074
นางสาวชลธิชา สมอนาค

5912404075
นางสาวณัฐเพชรสกุล อยู่แก้วกิ่ง

5912404076
นางสาวณิรชา พีลา

5912404077
นางสาวดวงกมล พุฒิชาวนา

5912404078
นางสาวทัศนีย์ พริบไหว

5912404079
นางสาวธัญญาทิพย์ หมู่ปัน

5912404080
นางสาวนันทนา หล่อประดิษฐ์

5912404081
นางสาวนิรัฐชา แก้วเบ้า

5912404082
นางสาวบัณฑิตา ฮ่วนสกุล

5912404083
นางสาวปริณดา สุคนธ์เที่ยง

5912404084
นางสาวปิยะธิดา สุดมี

5912404085
นางสาวพรวลัย แจ้งกลั่น

5912404086
นางสาวพลอยไพลิน เพชรพล

5912404088
นางสาวเพ็ญศิริ ติสันทา

5912404089
นางสาวภาคินี นิลคง

5912404091
นางสาววรรณกานต์ นามดวง

5912404092
นางสาววริศรา สาดสินแก้ว

5912404094
นางสาววันวิสา เหมือนรอดดี

5912404095
นางสาววิภารัตน์ สร้อยแสง

5912404096
นางสาววิไลลักษณ์ ทองมาก

5912404097
นางสาวศิรดา หมกทอง

5912404098
นางสาวสุกัญญา พรมดวง

5912404100
นางสาวสุณิสา อยู่รอด

5912404101
นางสาวสุดารัตน์ หงษ์คำ

5912404103
นางสาวสุพัตรา กิติยา

5912404104
นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ต้นหยง

5912404105
นางสาวสุมณฑา สุขีสิงห์

5912404106
นางสาวสุรวดี นาเคน

5912404107
นางสาวเสาวนิตย์ สอนน้อย

5912404108
นางสาวเสาวลักษณ์ บ่อสิน

5912404109
นางสาวอรุโณทัย จันทร์โต

5912404110
นางสาวอัจฉราพร ประทุมมาท

5912404112
นายเกียรติพันธ์ สำราญสลุง

5912404115
นายไชยวัฒน์ ปลิ่นกลอง

5912404116
นายณัฐพนธ์ ขัดสาย

5912404118
นายถิรพุทธิ์ แย้มขจร

5912404119
นายนันทปรีชา ขาวทุ่ง

5912404121
นายประสิทธิ์ ทองวัน

5912404124
นายยุทธการ แย้มลา

5912404125
นายวรสันต์ กล่ำฉวี

5912404126
นายจิรัชญา คำเกิด

5912404127
นายวิชชากร รุ่งเรือง

5912404129
นายวิศรุต แก้ววัน

5912404131
นายศิวัธน์ วงศ์ยุทธนนท์

5912404132
นายสหรัฐ ทองมีมา

5912404133
นายโสฬส เดชพจน์

5912404134
นายเอกพล นิยม