มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912405001
นางสาวกชกร แข็งสาริกิจ

5912405002
นางสาวกมลรัตน์ สะสม

5912405003
นางสาวกมลลักษณ์ บัวคำ

5912405004
นางสาวกัลยา บุญมี

5912405005
นางสาวกาญจนา สุวรรณกูล

5912405006
นางสาวกาญจนา หร่อยดา

5912405007
นางสาวกานดา สุขเกษม

5912405008
นางสาวกิตติกา นาคทอง

5912405009
นางสาวเกศินี คลี่แป้ง

5912405010
นางสาวจิตินันท์ อินจันทร์

5912405011
นางสาวจุฬาลักษณ์ สังข์ศรี

5912405014
นางสาวชุติญา บรรเทิงจิตต์

5912405015
นางสาวนงลักษณ์ บุญชู

5912405016
นางสาวนรีกานต์ อภิรักษ์นุกูลชัย

5912405017
นางสาวนัทนา ขำเน่า

5912405018
นางสาวนันท์นภัส ชามะรัตน์

5912405019
นางสาวน้ำเพชร ทองดอนกลิ้ง

5912405020
นางสาวนุสบา แก้วศรีงาม

5912405021
นางสาวบุษยา สำราญจิตร์

5912405022
นางสาวปภัสสร รุกขชาติ

5912405023
นางสาวพรประดับ ฟองน้ำ

5912405024
นางสาวเพียงตา ฉ่ำน้อย

5912405025
นางสาวภิญญดา แท่งทอง

5912405026
นางสาวมณทิรา เมธางสุวงศ์

5912405027
นางสาวมาลัยทิพย์ โกริน

5912405028
นางสาวรังสิมา พินนัตศักดา

5912405029
นางสาวรุ่งทิวา บุญทั่ง

5912405030
นางสาวรุจิรา สยุมพร

5912405031
นางสาวศิริยุพา ภูริวัตร

5912405032
นางสาวศิริวรรณ บุญกอ

5912405033
นางสาวสุนิสา ลำโนรี

5912405034
นางสาวสุพรรษา ฉิมศรี

5912405035
นางสาวสุวนันท์ คำสังวาลย์

5912405036
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีม่วง

5912405037
นางสาวอนันตยา แก้วเหม

5912405038
นางสาวอภิสรา บุญลา

5912405039
นางสาวอริสรา ทาสา

5912405040
นางสาวอลิษา เกตุวังแดง

5912405041
นางสาวอัจฉรา สุดใจ

5912405042
นางสาวอิสริยาภรณ์ ศรีเมือง

5912405043
นายกรองเกียรติ แก้วรอด

5912405044
นายกฤษฎา ใจบำรุง

5912405045
นายกฤษณะ เนียมหอม

5912405046
นายจักรพันธ์ จันทร์หอม

5912405047
นายจิน มากมั่งมี

5912405049
นายจิรภัทร แสงอุบล

5912405050
นายชนินท์ กมลรัตน์

5912405052
นายณัฐนนท์ สิรินันทเกตุ

5912405053
นายณัฐพงษ์ โจ้นน้ำอ่าง

5912405054
นายณัฐพงษ์ พรมสวัสดิ์

5912405055
นายณัฐสิทธิ์ จำรัส

5912405056
นายธนบดี บุญเจือ

5912405058
นายนรุตม์ น้อยคง

5912405059
นายปิติ จำปาแดง

5912405060
นายพิชัย ขำในเมือง

5912405061
นายมนัส พัทธนสาร

5912405062
นายวชิรวิทย์ จางวางคง

5912405064
นายสมภพ ยิ้มเเย้ม

5912405065
นายสุทธิภักร ชิงชัย

5912405067
นายอธิบดี คำฟั่น