มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912405070
นางสาวกัลยรัตน์ เมฆพยัพ

5912405071
นางสาวกาญจน์สิตา แซ่จัง

5912405072
นางสาวกุลณัฐ นอร์รัตน์

5912405073
นางสาวข้าวทิพย์ คงชม

5912405074
นางสาวเจนจิรา ชัยชนะ

5912405075
นางสาวชลธิชา แซ่เล้า

5912405076
นางสาวฌาติภา จำปา

5912405077
นางสาวณภัทร กิจอัศวไพศาล

5912405079
นางสาวณัฐพร แดงน้อย

5912405080
นางสาวธัญพร คำทะวงค์

5912405082
นางสาวนฤมล บุญถึง

5912405083
นางสาวนันชนา เจียมเกตุ

5912405084
นางสาวนิชนันท์ แยแฝง

5912405085
นางสาวบุษยา คัททะมารษี

5912405086
นางสาวปริณดา ศรีดามา

5912405087
นางสาวปิยะฉัฏฏ์ จันทร์ขวาง

5912405088
นางสาวปิยะมาศ ป้อมกระสันต์

5912405089
นางสาวณัฐกฤตา โตทอง

5912405090
นางสาวพรทิพย์ ทองดอนแอ

5912405092
นางสาวมัณฑณียา แก้วมณี

5912405093
นางสาวมานัสษา คำเนียม

5912405094
นางสาวมาริสา คนหลัก

5912405095
นางสาวรมย์ชลี อินไชย

5912405096
นางสาวรัชภรณ์ อ่อนสมบูรณ์

5912405098
นางสาวศศิวิมล จันทรเทพ

5912405099
นางสาวศิริญาภรณ์ เมโรนิต

5912405100
นางสาวศิริพร ทองเป้า

5912405101
นางสาวศิโรรัตน์ เสนา

5912405102
นางสาวสิราวรรณ ดีภูงา

5912405103
นางสาวสิริญากร เด็ดขาด

5912405104
นางสาวสุกัญญา สอดตา

5912405105
นางสาวสุจิตรา สิทธิเจริญ

5912405107
นางสาวสุพรรษา รักติบูล

5912405108
นางสาวอรยา คุ้มทรัพย์

5912405109
นางสาวอาธิติยา ชุมสาย

5912405110
นางสาวอารญา พุ่มพิศ

5912405111
นางสาวอาริสา ฤทธิ์มนตรี

5912405112
นายกฤษฎา ศรีพยัคฆ์

5912405113
นายกิตติศักดิ์ บุญล้ำ

5912405114
นายกีรติ ชูชื่น

5912405115
นายขัตติยะ พันธ์พงษ์

5912405116
นายจรูญพันธุ์ ชัยวัน

5912405117
นายเจนวิทย์ สุกกล้า

5912405118
นายชวรัตน์ พื้นผา

5912405119
นายชัยสิทธิ์ สุพรรณแพง

5912405120
นายทวีวัฒน์ ทองน้อย

5912405121
นายธรรมรัตน์ อ่ำบางราย

5912405122
นายธัญพิสิษฐ์ ไชยูปถัมภ์

5912405123
นายนันทวัฒน์ นันทกิจ

5912405125
นายปฐมพงศ์ เลื่อนลอย

5912405127
นายพันธกานต์ เอมชาวนา

5912405128
นายพีรพล กรรณิการ์

5912405129
นายภาณุ พิณนุรส

5912405130
นายเรวัช ภู่กันฑ์

5912405131
นายวรท พรมมาอินทร์

5912405132
นายวัชระ เบ้ามี

5912405133
นายวัชรา นามวงษ์

5912405134
นายวิจิตรศิลป์ อภิรมย์

5912405136
นายสิริภาพ แป้นปาน

5912405137
นายสิริวงค์ สนนิ่ม

5912405138
นายอภิสิทธิ์ อิงชาติเจริญพร