มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912239001
นางสาวกัณฐิกา ศรีสุวรรณภัทร

5912239002
นางสาวจันทกานต์ ศิริเวช

5912239003
นางสาวจุฑามาศ ทองหยอด

5912239004
นางสาวชนัญชิดา บุญคุ้ม

5912239005
นางสาวชนัญธิดา บุญจริง

5912239006
นางสาวชลิดา สุขนาม

5912239008
นางสาวธนัญญา พิมเสน

5912239009
นางสาวประภัสสร สิงห์เรือง

5912239010
นางสาวปริญญารัตน์ กันนะราช

5912239011
นางสาวปริติยาธร ไชยทิง

5912239012
นางสาวภิญญดา เวชประสิทธิ์

5912239013
นางสาวรัตน์ติยากร มีรัตน์

5912239014
นางสาววัชราภรณ์ บางสีองค์

5912239015
นางสาวศิริลักษณ์ พรมท้วม

5912239017
นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง

5912239018
นางสาวสุนทรี จันทร์ศรี

5912239019
นางสาวสุนันทา แสงแมงทับ

5912239021
นายจารุวิทย์ ราชแก้ว

5912239023
นายธีรศักดิ์ ศรีเมือง

5912239024
นายนราวิชญ์ บำรุงดี

5912239025
นายปิยกฤตย์ สังข์ทอง

5912239026
นายพีรพล บุญจันทร์

5912239030
นายสุชาพงศ์ เดชพงษ์

5912239031
นายสุพจน์ ศรียศ

5912239032
นายอานนท์ น้อยแสง

5912239034
นายเอกรัตน์ ศรีสุข