มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912239035
นางสาวกมลรัตน์ เจริญจิตร

5912239036
นางสาวจิรภา ทับกลิบ

5912239037
นางสาวจิราภรณ์ ดีใจงาม

5912239038
นางสาวจิราวรรณ วิชัย

5912239040
นางสาวณัฐวิภา วงศ์มูล

5912239041
นางสาวธมลวรรณ์ คำวนใจ

5912239042
นางสาวธันยพร รวมญาติ

5912239043
นางสาวธิราภรณ์ พรหมภักดี

5912239044
นางสาวปริฉัตร บุตรนุช

5912239045
นางสาวปายมนัส โลกวิสัย

5912239046
นางสาวปิ่นมณี ยิ้มสามเสน

5912239047
นางสาวภัทธิรา เครือสุวรรณ

5912239048
นางสาวภาวิณี กัลยา

5912239049
นางสาวมณฑิรา จองจันทร์

5912239050
นางสาวมณีรัตน์ ขจร

5912239051
นางสาวรุจิฬาภรณ์ มีพุ่ม

5912239052
นางสาววรชา โนนสิงห์

5912239053
นางสาวอังคณา โพธิ์เพ็ง

5912239054
นางสาวอินทิรา ปรางทอง

5912239056
นายชาชิวัฒน์ แสวงทรัพย์

5912239057
นายดลปภัส คล้ายนุช

5912239058
นายทยากร คำจำปา

5912239059
นายธนทัต พันศรี

5912239060
นายธนภูมิ วิจิตรพงษา

5912239061
นายประภาณ สิริวันทนีย์

5912239062
นายภูวดล ฤทธิ์เนติกุล

5912239063
นายรัฐนันท์ สุทธิแพทย์

5912239064
นายศุภกิจ ยียวน

5912239065
นายสนธยา บัวชาวนา

5912239066
นายสินชัย มีบุญ

5912239067
นายสิรภัทร ลือโฮ้ง

5912239068
นายจักรกฤษ ฉาดฉาน