มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912247001
นางสาวกชพร โชติพรม

5912247002
นางสาวฐิติมา สุขจิตร

5912247004
นางสาวปรียาการย์ แก้วทอง

5912247006
นางสาวพรทิพย์ ศรีบุรินทร์

5912247007
นายกนต์ธร โทนทรัพย์

5912247008
นายกิฏติภูมิ เภรีวงษ์

5912247009
นายกิตติพัฒน์ มั่นคง

5912247011
นายจารุพงษ์ บุญพรม

5912247012
นายณัฐพงศ์ อินทะอุ่นวงค์

5912247013
นายณัฐวุฒิ พรมฉิม

5912247014
นายธนโชค ฉิมมา

5912247015
นายธรากร เจริญสุข

5912247017
นายนนทพัทธ์ บุญเผือก

5912247018
นายนฤเบศน์ มีสวัสดิ์

5912247019
นายบุญนาวา บุญเจือ

5912247020
นายปริญญา พวงเพ็ชร

5912247021
นายเปรมวิช เนียมเปรม

5912247022
นายภาณุวัฒน์ อยู่คอน

5912247023
นายฤทธิชัย หยอมแหยม

5912247024
นายศิรภัสสร ปันเจียง

5912247026
นายวีรชัย รือชา

5912247027
นายวุฒิพงษ์ คุ้มแก้ว

5912247028
นายไวทยา ทองเพ็ชร

5912247029
นายศุภณัฐ หิรัญโท

5912247030
นายสุทธิวัจน์ สนิทนวน

5912247031
นายสุรยุทธ ช่างพละดิษฐ์

5912247034
นายอานนท์ พุ่มเก่า