มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912247032
นายอนุชิต นาคยิ้ม

5912247036
นางสาวกาญจนา เทียนจันทร์

5912247038
นางสาวมนิศรา เป้จิ๋ว

5912247040
นางสาวศิริรัตน์ แสงพระจันทร์

5912247041
นางสาวสิดาพร สุขกลิ่น

5912247043
นายกรกฤต สุวรรณทอง

5912247044
นายกฤษดนัย สาระเกตุ

5912247046
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรัก

5912247048
นายตนุภัทร จีนด้วง

5912247049
นายธนพล พลพรม

5912247050
นายธนาคม ศรีสุข

5912247051
นายธวัชชัย เพ็ชรนิล

5912247053
นายนครินทร์ พิมพ์สายทอง

5912247054
นายนนธวัช เทียมนาก

5912247057
นายปรัชญ์วีร์ เหมันต์

5912247058
นายปริทัศน์ วิชาพร

5912247059
นายปวริต นิยมวงษ์

5912247061
นายพิสิฐ นาควิโรจน์

5912247062
นายมณฑล อัจฉริยากุล

5912247063
นายมนตรี บุญนิฉันท์

5912247064
นายวทัญญู อุประ

5912247065
นายวีรยุทธ ณรัญรักษ์

5912247066
นายศิริพงศ์ ปันปี

5912247068
นายสุรเดช กัญจน์ไพสิฐ

5912247069
นายสุรศักดิ์ มานิต

5912247070
นายอนุภัทร เอี่ยมคุ้ย