มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912254001
นางสาวกชกร อินทะรังษี

5912254002
นางสาวกาญจนา เจริญสุข

5912254003
นางสาวกุลณัฐ อินเลี้ยง

5912254005
นางสาวชลธิชา ภาสะและ

5912254006
นางสาวชลธิดา เถื่อนถ้ำ

5912254007
นางสาวชุติมา การะภักดี

5912254008
นางสาวญาดา รักธรรม

5912254009
นางสาวฐิติพร กรแก้ว

5912254010
นางสาวณัฐกุล ภู่จีน

5912254012
นางสาวนวลพร บุญสาร

5912254013
นางสาวเบญจพร จันทร์สอน

5912254014
นางสาวปภาดา เนตรผง

5912254016
นางสาวปิยพร ศาตแก้ว

5912254017
นางสาวปิยาภรณ์ รักษาคม

5912254018
นางสาวพรประภา โพธิ์ศรี

5912254019
นางสาวพีรยา มานะพระ

5912254020
นางสาวภัทรวดี นครจันทร์

5912254021
นางสาวมยุลี แซ่ลี

5912254022
นางสาวรัตนาวลี ดีนวนพะเนา

5912254023
นางสาววรรณธนา เกตุทอง

5912254024
นางสาววรัญญา สุกายะ

5912254025
นางสาวศรสวรรค์ คำอิ่ม

5912254027
นางสาวศศิประภา ยศปัญญา

5912254030
นางสาวศิริพร อินเลี้ยง

5912254031
นางสาวศุภิสรา ยอดยิ่ง

5912254032
นางสาวสมฤดี แช่มชื่น

5912254033
นางสาวสิรินภา เถื่อนสุข

5912254034
นางสาวสิริพลอย พิลึก

5912254035
นางสาวสิริรัตน์ อยู่พ่วง

5912254036
นางสาวสุกัญญา ทะชัน

5912254037
นางสาวสุทธิดา นุชพ่วง

5912254038
นางสาวสุพรรณี บุญมา

5912254039
นางสาวสุพัตรา สว่างผุย

5912254040
นางสาวสุภาวนี วันเนาว์

5912254041
นางสาวสุวิจักขณ์ ทองสุข

5912254043
นายภูมินทร์ เกษร

5912254044
นายวิจิตร รักษ์พนาสันต์

5912254045
นายอนุวัฒน์ ชาววิวัฒน์

5912254046
นายอำพล เกษร