มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912254048
นางสาวกฤตพร เกิดป้อม

5912254050
นางสาวคันธารัตน์ บดีรัฐ

5912254051
นางสาวเคลือวรรณ ขุนเทพ

5912254052
นางสาวจรินทร์ญา แสงตุ่น

5912254053
นางสาวจันทกร เพ็ชม่อม

5912254054
นางสาวชุลีพร หงษ์สุวรรณ

5912254055
นางสาววชิมล ไชยจันทร์

5912254056
นางสาวธิดารัตน์ วารีย์

5912254057
นางสาวนงนภัส ภักดี

5912254058
นางสาวนัฐมล กัดโชค

5912254059
นางสาวนิลาวรรณ จันทร์มัน

5912254060
นางสาวปณิดา บุญย่านยาว

5912254061
นางสาวปภาวดี อย่าห้าม

5912254062
นางสาวพลอยไพลิน เทพทอง

5912254063
นางสาวพัชราภรณ์ สุขจันทร์

5912254064
นางสาวภาสินี ไชโย

5912254066
นางสาวมินตรา อุดทัง

5912254067
นางสาวรติวันต์ แง้มแก้ว

5912254068
นางสาวรุ่งธิวา หล้าหาญ

5912254069
นางสาวรุ่งมณี คำตื้อ

5912254070
นางสาวลักษมณ ดอนดีไพร

5912254071
นางสาววิสสุตา อนุเคราะห์

5912254072
นางสาวศรัณย์พร หงษ์หิรัญ

5912254073
นางสาวศศิวิมล ศรีมงคล

5912254075
นางสาวศิริพร สร้อยนาค

5912254076
นางสาวศิริลักษณ์ วายุ

5912254077
นางสาวสายธาร โทบุตร

5912254078
นางสาวสุชานันท์ แคชัยภูมิ

5912254079
นางสาวสุชานันท์ ชาติชำนาญ

5912254080
นางสาวสุดารัตน์ สีหาบุตร

5912254081
นางสาวสุพรรษา เสนากัง

5912254082
นางสาวสุมณี นุ่มแก้ว

5912254083
นางสาวเสาวคนธ์ สุดตา

5912254084
นางสาวอรทัย ศิริพลพรม

5912254087
นางสาวอุมาพร ชิดฉิมพลี

5912254088
นายชญานิน เสนสุข

5912254089
นายชนภรณ เที่ยงไธสง

5912254090
นายชัชพงศ์ ลอยเมฆ

5912254091
นายชินกร พลายระหาญ