มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912254093
นางสาวกาญจนภัส ไชยขันธุ์

5912254094
นางสาวกาญจนา เเก้วกัน

5912254095
นางสาวกุลณัฐ สีเสือ

5912254096
นางสาวจริยาพร ปิงยศ

5912254097
นางสาวจิตตรี แขกต้อย

5912254098
นางสาวชุติมณฑน์ ทองเอม

5912254099
นางสาวชูกมล หาเวียง

5912254100
นางสาวฐาปณีย์ สุขนวล

5912254101
นางสาวฐิตินันท์ ศรีสุวรรณ์

5912254104
นางสาวทิพวรรณ ปิ่นมณี

5912254105
นางสาวทิวาวรรณ ป้องเศร้า

5912254106
นางสาวธวัลหทัย ต๊ะสุ

5912254107
นางสาวนวพร อภิเดช

5912254108
นางสาวนิดานุช โพธิ์พรม

5912254109
นางสาวประภาศรี กุลด้วง

5912254110
นางสาวปัทมา สิงห์ราช

5912254111
นางสาวปิยะพร จันพร

5912254112
นางสาวพิมพกานต์ จงเจริญ

5912254113
นางสาวเพ็ญนภา พิมพ์สอน

5912254114
นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณผิว

5912254115
นางสาวภัทราพร มีสวน

5912254116
นางสาวภาวดี แก้วอ่อน

5912254117
นางสาวภาวิณี สุพรรณกลาง

5912254118
นางสาวลินดา ขวัญเปรม

5912254119
นางสาววัชรีย์ ดาวเรือง

5912254120
นางสาววารุณี เวสกุล

5912254122
นางสาวเวธิกา คำเกิด

5912254123
นางสาวศศิภาพร ศิริเลี้ยง

5912254124
นางสาวศิริมา มีจันทร์โท

5912254125
นางสาวศิริรัตน์ แจ่มศรี

5912254127
นางสาวศุภารัตน์ บุญราภ

5912254128
นางสาวสุกัญญา สิงห์โฉม

5912254129
นางสาวสุธิตา อ่อนนา

5912254130
นางสาวอภิญญา จงทอง

5912254131
นางสาวอัญมณี ปิ่นสุวรรณ์

5912254132
นายธนาวุฒิ ตุ่มน้ำ

5912254133
นายศิวัช ห่านใต้

5912254134
นายสุกนต์ธี สุขพลอย

5912254135
นายอนุสรณ์ เจริญดี