มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตร์ (Industrial Technology) กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912254136
นางสาวกนกพร ไชยช่อฟ้า

5912254138
นางสาวกมลทิพย์ เกลียวกลม

5912254139
นางสาวกัญญ์วรา คงประดิษฐ์

5912254140
นางสาวกันติยา กองมา

5912254141
นางสาวกาญจนา ฤทธิ์นาเคน

5912254143
นางสาวจันนภา อิ่มชม

5912254144
นางสาวจินนิภา กิ่งกลางดอน

5912254145
นางสาวจิราวรรณ มั่นเกษวิริยะการ

5912254146
นางสาวเจนจิรา ทะสอน

5912254147
นางสาวชนิตรา โหงมาตร

5912254148
นางสาวชลิดา สังวรณ์

5912254149
นางสาวชลิตา นาครอด

5912254150
นางสาวชุติมน สุขเพ็ญ

5912254151
นางสาวณัฐธิดา พรหมบุญ

5912254152
นางสาวณีระสา คำภิโร

5912254153
นางสาวธัญญาเรศ สิงห์โต

5912254154
นางสาวนราพร แพ่งกลิ่น

5912254155
นางสาวนันทิพร เอมรักษา

5912254156
นางสาวนิภาพร โสดาจันทร์

5912254157
นางสาวปวีณา ม่วงบ้านยาง

5912254158
นางสาวพรภิสุทธิ์ สุกแตง

5912254159
นางสาวพิชญาพร สุภศร

5912254160
นางสาวภัทธิรา อินจุ้ย

5912254161
นางสาวภัทรศยา คงคุ้ม

5912254162
นางสาวมาติกา บุญเชิดชู

5912254163
นางสาวมาลีรัตน์ ประสมพงศ์

5912254164
นางสาวเยาวลักษณ์ ยืนยาว

5912254165
นางสาวรัชนีกร จันสน

5912254166
นางสาววิราวัลย์ กวยแก้ว

5912254167
นางสาวสกุลรัตน์ โทนมี

5912254168
นางสาวสุดาพร ขวัญมาก

5912254169
นางสาวอนัญญา จันทร์ชม

5912254170
นางสาวอมลวรรณ สุภาราญ

5912254171
นางสาวเปรมฑารีย์ การภักดี

5912254172
นางสาวอัญชิสา ถาวรณ์

5912254173
นางสาวอัลิปรียา บุญถนอม

5912254174
นางสาวอาภาภรณ์ สิงห์วี

5912254176
นางสาวอินชุอร อ่ำเกตุ

5912254177
นายณัฐธัญ มงคล

5912254178
นายวศิน ชัยขาว

5912254179
นายวิทยา ขันพิมล