มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912408001
นางสาวกนกอร มากมี

5912408002
นางสาวกรรณิการ์ สุ่มนาค

5912408004
นางสาวขนิษฐา แจ่มอยู่

5912408006
นางสาวจันทิมา พูลทอง

5912408007
นางสาวเจษฎาภรณ์ รัตนะ

5912408008
นางสาวชนนิกานต์ อินทร์สุข

5912408009
นางสาวชิดชนก หลวงพระบาง

5912408010
นางสาวชุติพร คำจันทร์

5912408011
นางสาวฐิติมา หมีใจ

5912408012
นางสาวณัฏฐริกา พุ่มเกตุ

5912408014
นางสาวทินมณี เผือกสี

5912408015
นางสาวธนัญชนก ธรรมสูตร

5912408016
นางสาวธนัฏธิดา ธูปเกิด

5912408017
นางสาวนัทธมน แก้วคง

5912408018
นางสาวนารีรัตน์ รักยิ้ม

5912408019
นางสาวพรรณนิภา ทรงศิริ

5912408020
นางสาวพรสุพพัต เกิดศรี

5912408021
นางสาวพิชญ์สินี บัณฑิต

5912408022
นางสาวเฟื่องฟ้า สิงขร

5912408023
นางสาวภัทรวดี กลิ่นหอม

5912408024
นางสาวภัทราพร ภู่จีน

5912408025
นางสาวโมลีน โยธาศรี

5912408026
นางสาวรวิวรรณ ภู่สอน

5912408027
นางสาวรวิวรรณ มั่นคง

5912408028
นางสาวรวิสรา ศรีษะ

5912408029
นางสาวรัตน์มณี ธงไชย

5912408030
นางสาวรัตนาภรณ์ กร่ำศรี

5912408031
นางสาวรุ้งดาว มีเรือง

5912408032
นางสาววรรณิภา ทองมา

5912408033
นางสาววราภรณ์ รัตนวงค์

5912408034
นางสาวศิริลักษณ์ มุสิกร

5912408035
นางสาวสตรีรัตน์ เสน่ห์พูด

5912408036
นางสาวสิริรักษ์ เอี่ยวลับ

5912408037
นางสาวสุดารัตน์ บุญจุ้ย

5912408038
นางสาวสุนิศา เพชรทอง

5912408039
นางสาวหนึ่งฤทัย โง้วประดิษฐ

5912408040
นางสาวอทิตยา บุญอาจ

5912408041
นางสาวอลิษา ภาษี

5912408042
นางสาวอาราดา โมราเพ็ง

5912408043
นายกฤษณ ด้วงฟู

5912408044
นายกุลธร บุญเติม

5912408045
นายชาญวิทย์ แก้วกก

5912408046
นายณัฏฐกิตต์ วัฒนวานิชย์

5912408047
นายธิติสรรค์ ชูศรีโฉม

5912408048
นายนพกร อนุเวที

5912408049
นายนพดล ศรีทอง

5912408050
นายปภาวิน อินทิรัก

5912408051
นายพงศธร พุทธจร

5912408052
นายวัทน์สิริ เป้วัด

5912408053
นายสถาพร อ้นนารี

5912408054
นายสิทธิชัย มีบุตร

5912408055
นายเสรี ศรีเทศ