มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912408056
นางสาวกวินทรา นนทโคตร

5912408057
นางสาวกัลยรัตน์ บ่อทอง

5912408058
นางสาวกัลยรัตน์ สีเหลือง

5912408059
นางสาวเกวลิน ภูมิดี

5912408060
นางสาวขวัญฤดี ห้าวสาย

5912408061
นางสาวจริยาณี จักรแก้ว

5912408062
นางสาวจิรัชยา วงษ์มนิตร

5912408063
นางสาวจิรัฏฐิพร ทองอินทร์

5912408064
นางสาวญาดา เอื้องสุวรรณ์

5912408065
นางสาวตชานัน ผูกพันธ์

5912408066
นางสาวเตือนตา วงษ์ภูมิ

5912408067
นางสาวนทีกานต์ โพธิ์น้อย

5912408068
นางสาวนฤมล อ้นมั่น

5912408069
นางสาวนวพรรณ เนตรบุตร

5912408070
นางสาวนัชชา สิงเกิด

5912408071
นางสาวน้ำทิพย์ เงินกลม

5912408072
นางสาวปทุมพร เรืองมณี

5912408073
นางสาวปริยากร สุมาสา

5912408074
นางสาวปวีณา นาคมี

5912408075
นางสาวปาลิตา แก้วเข้ม

5912408076
นางสาวปิยพร ประสมทรัพย์

5912408077
นางสาวปิยรัตน์ อินทร์เอี่ยม

5912408078
นางสาวพชรพร ทองสัมฤทธิ์

5912408079
นางสาวพรวิไล ธรรมดา

5912408080
นางสาวพิไลลักษณ์ ชาญนาวา

5912408082
นางสาวไพลิน เตชะเต่ย

5912408083
นางสาวภาณุสรณ์ โตสุข

5912408084
นางสาวรัตติกาล ธูปพุทรา

5912408085
นางสาวรัศมี แก้ววิจิตร

5912408086
นางสาวรุ่งทิพย์ ใสสอาด

5912408087
นางสาววราภรณ์ สุรำไพ

5912408088
นางสาววันวิสา อ่อนทรัพย์

5912408089
นางสาวศิริพรนภา เพชรประดับ

5912408090
นางสาวภูพิชชญา พรมจำปา

5912408091
นางสาวสินาภรณ์ ศรีสว่าง

5912408092
นางสาวสุขสวาท ทันมา

5912408093
นางสาวสุดารัตน์ สอนคำ

5912408094
นางสาวสุพัตรา พูลด้วง

5912408095
นางสาวสุวิมล ชูหน้า

5912408097
นางสาวอรจิรา หอมละออ

5912408099
นายกันธรากร ศรีข่าย

5912408100
นายณัฐพร แสนสิทธิ์

5912408101
นายทักษิณ จำปาศรี

5912408102
นายธนาธิป อุ่นใจ

5912408105
นายปริญฤทธิ์ ภู่คำมี

5912408106
นายพิชยุตย์ เขียวเขิน

5912408107
นายวรวิทย์ บัวลม

5912408108
นายสุรพงศ์ ดวงวิไล

5912408109
นายอติชาติ ก๋าแก่น

5912408110
นายอภิสิทธิ์ มิ่งอ่อน