มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912409002
นางสาวกาณต์มณี ส่งเมา

5912409003
นางสาวเกตน์นิภา พรมน้อย

5912409004
นางสาวจุรีภรณ์ ฮุยเขียว

5912409005
นางสาวฐิติมา คล่ำคง

5912409006
นางสาวณัฐตยา เทพบุรี

5912409007
นางสาวดวงกมล แสงอ่วม

5912409008
นางสาวธนภรณ์ ศรีช้าง

5912409009
นางสาวนัฐญาพร กลัดเจริญ

5912409010
นางสาวนิตยา แฝงจันดา

5912409011
นางสาวนุชนารถ ศรีเดช

5912409012
นางสาวเบญจพรรณ บุญพยอม

5912409013
นางสาวปรางค์ทิพย์ ธิเสนา

5912409014
นางสาวปรางทิพย์ สุขจิตร

5912409015
นางสาวปาณิสรา นาทิพย์

5912409016
นางสาวภัทรนันท์ สุขเครือเกิด

5912409017
นางสาวภัทรวดี บุญศิริ

5912409018
นางสาวมานิตา อินทรเลิศ

5912409019
นางสาวรัชนีกรณ์ ปานบุญ

5912409020
นางสาววรรณิกา รอดทิม

5912409021
นางสาวสมพร แจ่มใส

5912409022
นางสาวสรัลชนา วงษพันธ์

5912409023
นางสาวสิริฐิติ คำเส็ง

5912409024
นางสาวสุธาสินี เขียวใจดี

5912409025
นางสาวสุธิดา ต้นซุ้ย

5912409026
นางสาวสุนิสา มั่งคล้าย

5912409027
นางสาวสุพัฒธา สนอ่อง

5912409028
นางสาวอรวรรณ บัวเผื่อน

5912409029
นางสาวอาภาภรณ์ สิงหะ

5912409030
นายกิตติภัฎ ศรีวงษา

5912409031
นายโกมลเมฆ โกมินทร์

5912409032
นายณัฐวุฒิ ถนอมวงค์

5912409033
นายนัฐพงศ์ ปรังกิจ

5912409034
นายนิรุช บัวแก้ว

5912409035
นายพชรภณ บัวขาว

5912409036
นายวนัส เกษรน้อย

5912409037
นายศิวกร สอนดิษฐ์

5912409039
นายสหรัฐ เอี่ยมสะอาด

5912409040
นายอนวรรษ ดวงสูงเนิน