มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา (Local Politics for Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912409041
นางสาวกมลชนก สีคำ

5912409042
นางสาวกรรณิการ์ สมพิมเสน

5912409043
นางสาวจิดาภา แก้วกลิ่น

5912409044
นางสาวจิราภา คุ้มภัย

5912409045
นางสาวจุฑามาศ จันทร์เทศ

5912409046
นางสาวชลธิชา ตาสี

5912409047
นางสาวญาณิกา จันทร์ชัยภูมิ

5912409048
นางสาวณัฐกานต์ ชิดดี

5912409049
นางสาวทัดดาว ดวงใจ

5912409050
นางสาวธันยธรณ์ มณีวรรณ์

5912409051
นางสาวนภัสสร ครุฑบัว

5912409052
นางสาวนัชราวรรณ แสงสร้อย

5912409053
นางสาวน้ำทิพย์ โคหา

5912409054
นางสาวนิรชา ประโลม

5912409055
นางสาวปริชาติ คล้ายแจ่ม

5912409056
นางสาวปรีณาพรรณ กฐินพัฒน์

5912409057
นางสาวปวีณา ทิศวงศ์

5912409059
นางสาวพรทิพย์ ชุ่มกลัด

5912409060
นางสาวพรรณพร เชื้อวรสถิตย์

5912409061
นางสาวรังสิมา แย้มคำ

5912409062
นางสาววาสิตา วิไลเรือง

5912409063
นางสาวศรสวรรค์ ฉิมคง

5912409064
นางสาวศิวัชญา ป้องเสา

5912409065
นางสาวศิวาพร สะทองอยู่

5912409067
นางสาวสิริจริณ อินทร์ยัง

5912409068
นางสาวสุจิตตรา เทศขำ

5912409069
นางสาวสุดารัตน์ ขุนโต

5912409070
นางสาวสุภานันท์ นรพงษ์

5912409071
นายภาคิน ไทยศรี

5912409072
นายดิษ คล่องสำรวจ

5912409073
นายทวีศักดิ์ แสงโชติ

5912409074
นายธนาวรรณ ดวงสุดา

5912409075
นายพงษกร ทิบลิน

5912409076
นายเมธาสิทธิ์ ทองแจ่ม

5912409078
นายสุกฤษฎิ์ โหนดโหน่ง

5912409079
นายเสรี จันทรานุสรณ์