มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614003
นางสาวคุณิตา ศิริพันธ์

5912614004
นางสาวงามจิต รุ่งแจ้ง

5912614006
นางสาวชมพูนุช เย็นขัน

5912614007
นางสาวชัชญาภา เมืองใหญ่

5912614009
นางสาวนิตยา วันทอง

5912614010
นางสาวบุณยาภา บุญคง

5912614011
นางสาวประภาพร ศุภวาลย์

5912614012
นางสาวปิยวรรณ ขุนทอง

5912614013
นางสาวพิชาณี ป้อมสาหร่าย

5912614014
นางสาวภิรัชฌา ขำพันธ์

5912614015
นางสาวรัตนา อินทวงศ์

5912614016
นางสาวรุจิกร ดอนตุ้มไพร

5912614018
นางสาววรรณนิสา เหลืองกระโทก

5912614019
นางสาววิชุดา ฉิมเฟื่อง

5912614021
นางสาวศศิประภา ประสมศรี

5912614022
นางสาวสิริญญา รสคง

5912614023
นางสาวสุทธิกานต์ ก้อนทอง

5912614025
นางสาวสุภาพร สินจ้าง

5912614026
นางสาวสุวตรี เกิดช่าง

5912614027
นางสาวเสาวภา จำเดิม

5912614029
นายกมลภพ จันทร์สี

5912614030
นายกิตติณัฏธ์ จันทร์ทวี

5912614031
นายคณัตถ์ แก้วทองคำ

5912614032
นายจักรี ด้วงบ้านยาง

5912614033
นายจิรัฏฐ์ ทวีชื่น

5912614034
นายชัยวัฒน์ ราชวัตร

5912614035
นายณัฐดนัย เชื้อเทียม

5912614036
นายตะวัน พิลึก

5912614037
นายธีรศักดิ์ เจือจาน

5912614038
นายเธียรสิทธิ์ เนียมคนตรง

5912614039
นายพนัชพร ยุรศักดิ์

5912614041
นายเพ็ญเพชร บังอยู่

5912614042
นายภาสวิชญ์ กันชู

5912614043
นายวรพล คงมา

5912614044
นายวัชนพงศ์ ปงสนิท

5912614047
นายสราวุฒิ วาสเอื้อวงศ์

5912614048
นายสหภาพ เป็นสุข

5912614049
นายสุรเชษฐ์ คำมูล

5912614152
นายฐานุตร์ แสนพรม