มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614051
นางสาวกนกวรรณ เชื้ออ่ำ

5912614052
นางสาวกัญญารัตน์ มะวงค์ษา

5912614053
นางสาวกาญจนา ขลังวิเชียร

5912614054
นางสาวเกวลี สินแจ่ม

5912614055
นางสาวเกศสุดา เชยหำ

5912614057
นางสาวชนนิกานต์ ผลดี

5912614058
นางสาวณัฎฐณิชา ยุปานัน

5912614059
นางสาวณัฏฐณิชา สมบูรณ์พงษ์กิจ

5912614060
นางสาวธัญญารัตน์ พาลารักษ์

5912614061
นางสาวนิศานาถ โตอุ่นเพ็ชร

5912614062
นางสาวพิมพ์วิภา พุ่มห่อ

5912614063
นางสาวพิรญาณ์ ศรีชัย

5912614064
นางสาวมิ่งกมล หนองหิน

5912614065
นางสาววรางคณา มานะ

5912614066
นางสาววิภาพรรณ จาดเปรม

5912614067
นางสาววิภาวี เพ็ญวิจิตร

5912614068
นางสาวศศิธร ยิ้มแย้ม

5912614069
นางสาวศุภัชญา คำทุม

5912614070
นางสาวสิริพร ไกรทอง

5912614071
นางสาวสุตากานต์ เบ็งทอง

5912614072
นางสาวสุธิดา ขวัญคง

5912614073
นางสาวสุภาวดี กุลจันทร์

5912614074
นางสาวอนัญญา สิงห์คา

5912614075
นางสาวอรณี แซ่กือ

5912614076
นางสาวอารัญญา แก่นพรม

5912614077
นายเกียรติศักดิ์ แสงชัน

5912614078
นายเกียรติศักดิ์ อู๋สูงเนิน

5912614079
นายคุณาธร กิตต์ญาณ

5912614080
นายจตุพล ปรีชพัฒนา

5912614081
นายจักรพันธ์ เย็นแก้ว

5912614082
นายญาณวรุตม์ ศรีวิราช

5912614083
นายณรงค์ฤทธิ์ เกตุเรือง

5912614084
นายณัฐธพล เปล่งผิว

5912614085
นายณัฐพงศ์ พุ่มชื่น

5912614086
นายนนทพัทธ์ กฤษดาเดชากุล

5912614087
นายนัทธพงศ์ หลิมประเสริฐ

5912614088
นายปฏิภาณ สั้นคุ้ม

5912614089
นายพนธกร ทิพยโสภากุล

5912614090
นายพลภัทร ถุงเงิน

5912614092
นายรวิพล พิทยาคมกุล

5912614094
นายวิทยา เสริมแสง

5912614095
นายวิรัช พุทธสา

5912614096
นายศิลา เทียมเมฆ

5912614097
นายสิรวิชญ์ นภาศิริปกรณ์

5912614098
นายอรุณ สนเมืองปัก

5912614099
นายอาทิตย์ ก้านลำภู

5912614153
นางสาวจิตรกัญญา อินทร์ประเสริฐ