มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) นิเทศศาสตร์ (Communication Arts) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) นิเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Communication Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912614040
นายพิษณุ ปราบพินาศ

5912614101
นางสาวกนกวรรณ รอดมณี

5912614102
นางสาวกิตติกร ทองโหม

5912614104
นางสาวฐิติกานต์ ทิพย์ชาญ

5912614105
นางสาวณัชชา คำจริง

5912614106
นางสาวณัฐนรี แป้นน้อย

5912614107
นางสาวธนัญญา หอมสอาด

5912614108
นางสาวธิติวรดา ลาดำ

5912614109
นางสาวนัทธมล ภักดีเงิน

5912614111
นางสาวพรรธิภา สมบูรณ์สุข

5912614112
นางสาวภาวินี ทองไพรวรรณ

5912614113
นางสาวมธุรดา ใจผ่อง

5912614114
นางสาวมนัญญา หมุ่นยงค์

5912614115
นางสาวมินตรา เรือนทอง

5912614116
นางสาวลลิตา สีมา

5912614117
นางสาววชรพร เรืองคำ

5912614118
นางสาววิมพ์วิภา สักลอ

5912614119
นางสาวศศิวิมล พุทธา

5912614120
นางสาวศิรินญา โกแสนตอ

5912614121
นางสาวศิริรัตน์ ครุฑจันทร์

5912614123
นางสาวสุวรรณา แสงวิมล

5912614124
นางสาวเสาวนีย์ กุจแสง

5912614125
นางสาวโสรยา เกตุแพร

5912614126
นางสาวอมิตตา บุญเพ็ง

5912614127
นางสาวอิสรีย์ สัจจริตานันท์

5912614128
นายกฤษฎา ผ่องทอง

5912614130
นายคีรีรัฐ สุรรัตน์

5912614131
นายจักรกริช สุขธาดาพงศ์

5912614133
นายเจษฎากร ศรีศิล

5912614134
นายชนุเดช ตินะคัด

5912614135
นายชาคริต เพียราชโยธา

5912614137
นายไวทยากรานต์ บุตรนามดี

5912614138
นายธนาวุฒิ เมฆี

5912614139
นายนวพล บุญสกุล

5912614140
นายนิติกร ศิริสวัสดิ์

5912614141
นายบุรินทร์ สอนเวียง

5912614143
นายพงศกร เบาสูงเนิน

5912614145
นายวรวุฒิ ชูเมือง

5912614146
นายวีระพงศ์ ขำนาค

5912614147
นายศุภกร คงวิเศษ

5912614148
นายสุรเชษฐ์ พิมพ์หอม

5912614149
นายอธิวัฒน์ พรหมลัทธิ์

5912614150
นายธนบูลย์ เอี่ยมละออ

5912614151
นางสาวอลิษา สีสังข์