มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5912617001
นางสาวกรรณิการ์ ช้างโคกสูง

5912617002
นางสาวชนกานต์ แย้มเพ็ชร

5912617005
นางสาวปรียาวรรณ ชวดชาวนา

5912617006
นางสาวพลอย คมปราด

5912617007
นางสาวภาวิณี แย้มมา

5912617008
นางสาวมุสิกนาม นุ่มนิ่ม

5912617010
นางสาววัฒนา เครือหงษ์

5912617011
นางสาวศกลวรรณ ปานสมบัติ

5912617013
นายณฐกานต์ ชัยอินทร์

5912617014
นายทศพล ม่วงผัน

5912617015
นายธนบัตร พันธ์ขะวงค์

5912617016
นายนฤเบศร ธูปหอม

5912617017
นายนำชัย พัฒนาประพันธ์

5912617020
นายพิสิฐ คำฟู

5912617021
นายภูวงค์ คงปันนา

5912617022
นายรัฐภูมิ ดวงศรี

5912617023
นายวงศ์วริศ วรรณพรเลิศ

5912617024
นายวีรภัทร จันตา

5912617025
นายศักดิ์ดา มีแสง

5912617027
นายอนุสรณ์ กันสุทธิ

5912617029
นางสาววรรณนิสาลักษณ์ ฤทธิ์ประเสริฐ