มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาชุมชน (Community Development) 20/38 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932407001
นางสาวขัติยาภรณ์ เวียงสุวรรณ

5932407003
นางสาวชนิดา อยู่นิ่ม

5932407004
นางสาวปัทมาวรรณ เอี่ยมมงคล

5932407005
นางสาวเยาวลักษณ์ พานทอง

5932407006
นางสาวรัตนทอง อาศนสถิตย์

5932407012
สิบตรีณัฐวุฒิ รัตนเลิศไพศาล

5932407013
นายธนวันต์ เพ็งสิน

5932407014
นายนคร โพธิ์นิล

5932407015
นายนเรศ หอมชื่น

5932407016
นายพงศภัค เนียมน่วม

5932407017
สิบโทศรายุทธ โตพังเทียม

5932407018
สิบโทศุภชัย ก้อนเพ็ชร์

5932407019
นายอนุวัฒน์ อุปนันท์

5932407020
นายอภิวรรธน์ ชุมสายญาติ

5932407021
นายอำนวย เคยเห็น

5932407022
นายปัญญากร พรามนาค

5932407023
นายอมรเกียรติ มีประกอบ

5932407024
นายกิตตินันท์ อ้นมี

5932407025
นายเจษฎา ทองดี

5932407026
นางพิชญ์สินี ศรีบุญรอด