มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีสากล 20/39 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Fine and Applied Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932411001
นางสาวนันทวัน มากร

5932411003
นายพากฤต ภคภูติวัฒน์

5932411006
นายวุฒิกร ศรีทอง

5932411008
นายอรรถวิทย์ ฤทธิ์แก้ว

5932411010
สิบเอกณัฐวุฒิ ปัญญาฤทธิ์

5932411011
นายวัฒนะ โสมพัฒนะพงษ์