มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/41 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932602001
นางสาวกันย์สินี ผู้มีสัตย์

5932602002
นางสาวณัฐชยา แย้มปั้น

5932602003
นางสาวณัฐญา มีรอด

5932602004
นางสาวณิชชา ภิมลพรธนกุล

5932602005
นางสาวธารารัตน์ บุญวัตร

5932602006
นางสาวธิดารัตน์ เครือบุญ

5932602007
นางสาวพิรุณรักษ์ กองนิล

5932602008
นางสาวฟ้าใส บัวบาน

5932602009
นางสาวภานิชา ใจสะอาด

5932602011
นางสาวศศิกาญจน์ ไพศาลรัตนา

5932602012
นางสาวศิริพร ศิริศรีวรนันท์

5932602013
นางสาวสุพัตรา สุขใจดี

5932602015
นางสาวอลิษา คำสม

5932602016
นายกฤติเดช แก้วศิริ

5932602017
นายจักราช กันนะราช

5932602018
นายณัฐชัย รัตนชัยกานต์

5932602019
นายณัฐพล พงษ์เหล็ง

5932602020
นายทนงศักดิ์ แก้วสอาด

5932602021
นายธนภัทร อารีกุล

5932602022
นายปรัตถกร กุลแก้ว

5932602023
นายพฤฒิพันธุ์ จันตรี

5932602024
นายพัชรกร หวังรักษ์

5932602027
นายศิรวัฒน์ จันทร์สี

5932602029
นายอำนาจ พลโคตร

5932602052
นายธีรยุทธ สันองค์

5932602064
นางสาวปานตะวัน จันทรมณี

5932602067
นางสาวพรพิมล น้อยพันธ์