มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 20/42 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932602030
นางสาวกฤษณา สโรดม

5932602031
นางสาวกัญญาณัฐ ลานทอง

5932602032
นางสาวจรรยาภรณ์ โล่อุไร

5932602033
นางสาวชฎาภา ชื่นชม

5932602034
นางสาวชนานา หมีเปลี่ยน

5932602036
นางสาวทักษพร แก้วทุ่ง

5932602038
นางสาวปวีณา มิ่งสมร

5932602039
นางสาวลลิตา คงควร

5932602040
นางสาววราลักษณ์ บุณรังศรี

5932602044
นางสาวสุวิมล ขำใจ

5932602046
นายเงิน ทองรวย

5932602047
นายจิรพันธุ์ รื่นพงษ์

5932602048
นายจิรายุส กองสุวรรณ

5932602049
จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ

5932602051
นายธนกร อ่อนเพชร

5932602053
จ่าอากาศโทพงศกร พรมฉิม

5932602054
นายภุชงค์ จันทร

5932602055
นายวันชัย นาคเจือทอง

5932602056
นายสมเกียรติ พลาพล

5932602057
นายอดิศักดิ์ โพธิ์เงิน

5932602060
นางสาววริศรา แก้วเขียว

5932602061
นางสาวภัตนรินทร์ เปียพัด

5932602062
นายพีรพัฒน์ เที่ยงมาก

5932602063
นางสาวสุดารัตน์ แสนวันนา

5932602065
สิบโทกฤษฎา ประทับช้าง

5932602066
นางสาวบัวแก้ว วันทนเงา

5932602068
นางสาวอรพรรณ คลังเอี่ยม