มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 20/44 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932612001
นางสาวกรกนก สุวรรณฤทธิ์

5932612002
นางสาวกานต์ชลัช ขาวป้อม

5932612003
นางสาวกานต์ธีรา นาคบุรี

5932612004
นางสาวกุสุมา ภูงามดี

5932612005
นางสาวชญานิษฐ์ ยิ้มช้าง

5932612006
นางสาวพัณณิตา พันธุตะ

5932612007
นางสาวธาวิณี ศรีอัครตานนท์

5932612008
นางสาวน้ำใส วิจิตรปัญญา

5932612009
นางสาวปวิมล ตระกูลพิทักษ์กิจ

5932612010
นางสาวพรทิพย์ จินดาวงค์

5932612011
นางสาวพรพิมล ดาวเรือง

5932612012
นางสาวสุจิตรา เนียมแสง

5932612013
นางสาวสุนันทา นาคบุรี

5932612014
นางสาวอมิตรา เกิดป้อม

5932612015
นางสาวอรพันธ์ ชัยมงคล

5932612016
นางสาวอรอนงค์ ไพรพรึก

5932612017
นางสาวอัจฉรา ล้นเหลือ

5932612018
นางสาวเอมิกา แก้วสว่าง

5932612019
นายกฤษฏิ์คณิน ทิมเครือจีน

5932612020
จ่าอากาศโทก้องภพ ลัมวุฒิ

5932612021
นายจักรกฤษณ์ กางพรม

5932612022
นายจักรภัทร กัณหา

5932612023
จ่าอากาศโทณัชพล สีนิล

5932612024
จ่าอากาศโทไตรภพ โพธิ์วิจิตร

5932612025
นายธนโชติ แก้วรากมุข

5932612027
จ่าอากาศโทธีรพงษ์ พรมคง

5932612028
สิบตรีนิรุตติ เนาวรัตน์

5932612029
นายพรรวินท์ คำวัฒนา

5932612030
นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด

5932612032
นายพีระชัย คงเกษม

5932612033
จ่าอากาศโทภัชรกฤษณ์ อินนะปุสะ

5932612034
นายมฆพัตร์ เต็งประเสริฐ

5932612035
นายศุภเมธ รักวานิช

5932612036
จ่าอากาศโทสุชัจจ์ จูมสูงเนิน

5932612037
นายสุรสิทธิ์ บุตรเพ็ชร

5932612038
สิบโทสุริยา ผลสุข

5932612039
นายหนึ่งณัฐ ยิ้มศรี

5932612040
นายอธิโชติ ศรีสมบูรณ์

5932612042
สิบเอกพยุง จุติ

5932612044
นางสาวนวพร ยินดี

5932612046
นางสาวปวีณา นุชอ่อน

5932612048
นางสาวศุทธหทัย แก้วกำพล

5932612049
นางสาวกัญจน์รัตน์ ปานทิพย์