มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ 20/31 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932404002
นางสาวกิ่งเพชร ทองคำ

5932404003
นางสาวเกวรินทร์ คงมั่น

5932404004
นางสาวชฎาภรณ์ ราชคมน์

5932404005
นางสาวณิชกานต์ กลางทัพ

5932404006
นางสาวธมลวรรณ สงทอง

5932404007
นางสาวปภาวี กลิ่นหอม

5932404008
นางสาวเยาวนาฏ มณีรัตน์

5932404009
นางสาวอรวี ปุมสันเทียะ

5932404010
นายกิตติพงศ์ ถิ่นวงษ์แย

5932404012
สิบตรีจิรายุ หอมแก่นจันทร์

5932404016
นายชุติพงค์ แก้วสิทธิ์

5932404017
จ่าอากาศโทเชิดพงศ์ ทิพย์พรม

5932404018
จ่าอากาศโทณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาดี

5932404020
นายณัฐวุฒิ บุญจันทร์

5932404023
จ่าอากาศตรีภูมิประภัทร พละทรัพย์

5932404024
นายรัฐกิจ วงษ์ซีวะสกุล

5932404025
นายวราวุฒ อ่องเภา

5932404026
นายวัฒนา ไฝเพชร

5932404027
สิบตรีสุรเชรษฐ์ แสงดารา

5932404028
สิบเอกอานนท์ พูลเรือง

5932404029
สิบเอกอำนาจ อ้นอารี

5932404030
นายหาญชนะ วัฒนาปิยะวงศ์

5932404031
นายมาฆสิทธ แสงเทียน

5932404032
นายธนชิต แก้วแสง

5932404033
นายชนาธิป คามณีวงศ์

5932404034
นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์

5932404035
นางสาวอุไรพร กัลยา

5932404036
นายนพดล แสงอรุณ