มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 20/32 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932405001
นางสาวกวิสรา สิงหเทพ

5932405003
นางเกศิณี ทองแดง

5932405004
นางสาวจิราพร ท้วมเพ็ง

5932405005
นางสาวฉัตรมณี ลายเสือ

5932405006
นางสาวณัฐกานต์ รัตนศรี

5932405007
นางสาวณัฐริกา เรืองแพทย์

5932405008
นางสาวธมน บ้านมหิงษ์

5932405009
นางสาวนภัสสร พิลึก

5932405011
นางสาวพิมพ์วิภา คำจริง

5932405014
นางสาวอรทัย พระวงศ์

5932405015
นายกฤตนัย ภมรเดชากุล

5932405016
นายก้องพิสิษฐ์ พัฒนคิมหันต์

5932405017
จ่าอากาศโทชนน มาริจัย

5932405018
สิบโทโชคชัย จันทร์โอ

5932405019
นายฐาปนิก กุลประดิษฐ์

5932405020
นายณัฐพงษ์ ขอบทอง

5932405021
จ่าอากาศตรีณัฐพงษ์ ใจปิน

5932405022
สิบโทณัฐพล ณ วิเชียร

5932405023
นายดนุพล พินิจ

5932405024
นายทรงพล บุญแจ้ง

5932405025
นายพงษ์ศักดิ์ บุญสุข

5932405027
จ่าอากาศตรีภัทรพงศ์ พิมพ์เสน

5932405028
นายภาคภูมิ จอยวงษ์

5932405029
นายเมธัส สัยทัศน์

5932405030
นายรณชัย ลักขเมฆ

5932405031
สิบตรีรัฐภูมิ มีศิริ

5932405032
สิบเอกศักดิ์ชัย แสงงามซึ้ง

5932405033
สิบตรีศุภณัฐ ศุภวาร

5932405034
นายสิทธิกร ทองครุธ

5932405036
นายอภิวัฒน์ บุญสินธุ์ชัย

5932405038
สิบโทอัครชัย เอี่ยมอ่องกิจ

5932405039
นายอาเชาว์ ชินพงศ์

5932405040
นายอุกฤษฏ์ ศักดิ์ชัชวาล

5932405041
สิบโทเอกกริช ภูมิประเทศ

5932405043
นายปวริศ พูคล้าย

5932405044
นายศุภชัย สุวรรณกิจ

5932405045
นายเขมทัต ตุลยะนันท์

5932405046
นางสาวทิฆัมพร หมื่นสุดตา

5932405047
นายปรียวิศว์ เตจะแสน