มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การเมืองการปกครอง (Politics and Government) 20/33 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5932408001
นางสาวกัลยา ปัทวี

5932408002
นางสาวณัฐกฤตา ผ่องศรี

5932408003
นางสาวณิชกานต์ เหลือลา

5932408004
นางสาวนิรัชพร สุขสว่าง

5932408005
นางสาวปนัดดา พลอยแสง

5932408007
นางสาววรรณภา สังข์นาค

5932408008
นางสาววรรณิสา วานิชวรรณ

5932408010
นางสาวสุทธิชา เงินอาจ

5932408011
นางสาวสุธาทิพย์ อ่ำสำลี

5932408012
นางสาวสุปรานี พรมมา

5932408013
นางสาวสุภัทตรา มาเครื่อง

5932408016
นายกิตติพงษ์ ดาพา

5932408017
นายกิตติศักดิ์ สิทธา

5932408018
สิบเอกจิตรกร อยู่นาน

5932408019
สิบตรีชลธี ใจเที่ยง

5932408020
สิบโทชัยพัฒ น้อยโต

5932408023
นายณัฐวุฒิ ม่วงจ้อย

5932408024
นายดร เรืองเดช

5932408025
สิบตรีทัชชานนท์ เงี้ยวเกิด

5932408026
สิบตรีธนชิต บุญหล่อ

5932408028
นายธนะพัฒน์ บุญนวม

5932408029
นายธวัชชัย มากชุ่ม

5932408030
นายธำมรงค์ ไกรกิจราษฎร์

5932408031
นายนิธินันท์ หมื่นสา

5932408032
สิบตรีปฏิพล ใสสูงเนิน

5932408033
สิบเอกปฐมพงศ์ เพ็ชร์เวียง

5932408034
สิบโทปรัชญาวัต จุลวิถี

5932408035
สิบเอกพงษ์ศิริ ยอดเพชร

5932408036
สิบเอกพลช สุวรรณกิจ

5932408037
สิบตรีพีระพล คำจิตร

5932408038
จ่าสิบเอกพูนทรัพย์ อำภาคำ

5932408039
สิบโทภาคภูมิ เพิ่มพล

5932408041
นายภาณุวัฒน์ สุขดี

5932408042
จ่าอากาศตรีรัฐพงศ์ วันสนุก

5932408043
สิบโทวิชญ์ยุตม์ เลื่องเชื่อง

5932408044
สิบเอกวีรชน นุชชม

5932408045
สิบโทศราวุฒิ สารนอก

5932408046
สิบเอกศราวุธ บุญมี

5932408048
สิบโทศุภฤกษ์ กุเหล็กดำ

5932408049
นายสมพงษ์ ทองรอด

5932408053
สิบตรีสุขพัฒน์ กำจร

5932408054
นายสุทัศน์ แก้วมณี

5932408056
นายชนกานต์ บุญวังทอง

5932408057
นางสาวนัชชา ยิ้มศรี

5932408058
นางสาวภรณ์สวรรค์ ทองนึก

5932408059
นายชัยยา แลรุญ

5932408061
นายทวีศักดิ์ เขียวบ้านยาง

5932408063
นายวรเชษฐ์ กลิ่นเอี่ยม

5932408064
นางสาวนภาลัย คูโรพคา

5932408065
สิบตำรวจตรีวัชราวุฒิ ละผา

5932408066
สิบตำรวจตรีอรุณ เนตรสว่าง

5932408067
สิบตำรวจตรีอิสระ ตุ่นเงิน

5932408068
สิบตำรวจตรีกฤษดา มั่นประสงค์

5932408069
สิบตำรวจตรีเฉลิมชาติ ปานฤทธิ์