มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 20/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935250002
นายกฤษฎา นิคำ

5935250005
นายจิรภัทธ วันแก้ว

5935250009
นายตะวัน จันทร์รักษ์

5935250011
นายธนวุฒิ ดีพรมมา

5935250015
นายประเสริฐทรง ปานเกิด

5935250017
นายพิทยา โกมาร

5935250023
นายวิศรุธ ขันโสดา

5935250028
นายอนันต์ จันทร์พูล

5935250037
นายเอกราช เคลือขอน