มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 20/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2559

5935252004
นางสาวอัจฉรา ดีแล้ว

5935252006
นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา

5935252009
นายเปรมวิช ขวัญอ่อน