มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) เทียบโอน ก.3 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6015247001
นางสาวชุรีพร บุญโสภา

6015247002
นางสาวธนันญา สีคำ

6015247003
นางสาวนภัสสร เสือคง

6015247004
นางสาวนันท์สินี มุ่นเชย

6015247005
นางสาวปาณิศา รอยแดง

6015247006
นางสาวพันมัย ฤทธิ์อยู่

6015247007
นางสาวรัชฎาภรณ์ ทองหงำ

6015247008
นางสาววรัญญา สมบุญ

6015247009
นางสาวสุดฤทัย วังตุ้น

6015247010
นางสาวอภัสรา หงษ์อนนท์

6015247011
นายกฤษณพล สุขเสนา

6015247012
นายกวิน สอนคม

6015247013
นายทักษ์ดนัย นะริน

6015247014
นายธเนศวร ช่วยบุญ

6015247015
นายธัญญรัตน์ ทองบุรี

6015247016
นายปิยณัฐ บุญสาร

6015247017
นายพลาธิป สุขคำ

6015247018
นายพิฆเนศ พรมเทียน

6015247020
นายภัทรพงศ์ คล้ายสุวรรณ

6015247021
นายภานุกร เจ็กอยู่

6015247022
นายวิชชากร ศีราวงค์

6015247023
นายวิเชษฐ์ แก้วคำแสน

6015247024
นายศักดิ์สิทธิ์ ศศิธร

6015247026
นายสุริยา เก่าบ้านใหม่

6015247027
นายเสฏฐวุฒิ ดอนไพรเมือง

6015247028
นายอัจสนีค์ มูลแสง