มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6015249001
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรประภา เพ็ชรอำไพ

6015249002
นายกิตติยุต อินทนนท์

6015249003
นายจักรกฤษณ์ คุ้มคูณ

6015249004
นายจิรภัทร เอกปัจชา

6015249007
นายชุติพงศ์ วิสิฐศรีพาณิชย์

6015249008
นายฐาปนิต ขวัญคุ้ม

6015249010
นายณัฐพงศ์ ตุงคะศิริ

6015249013
นายธนศักดิ์ ปราศรัย

6015249014
นายนทีธร ม่วงเอี่ยม

6015249015
นายนพดล ตลับเงิน

6015249018
นายพายุ ครบุรี

6015249019
นายพิษณุ ชาวพิจิตร

6015249023
นายรชานนท์ เพ็งกระโทก

6015249024
นายรติกร เหล็กงาม

6015249026
นายสมรักษ์ ถ่ายถอน

6015249028
นายสิทธิชัย จำนงภักดิ์

6015249030
นายสุรโชค แก้วเกิด

6015249032
นายอมรพันธ์ วนาพันธพรกุล