มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6015249017
นายพัฒนพงษ์ เพชรโต

6015249034
นายกิตติธัช แสงคำ

6015249035
นายกิตติภูมิ มั่งเงิน

6015249037
นายจรัญ ขันน้อย

6015249038
นายชิษณุพงศ์ อยู่พุ่ม

6015249040
นายณัฐชนน รอดมา

6015249041
นายณัฐภัทร สุขเจริญ

6015249042
นายณัฐวุฒิ ฝังใจ

6015249044
นายทรงวุฒิ ปิ่นเพชร

6015249046
นายนิติศักดิ์ ช้างงาม

6015249047
นายบัญญวัต เสระสาตร์

6015249050
ว่าที่ร้อยตรีปิยะณัฐ ขุนทอง

6015249051
นายพงศธร กุมพล

6015249053
นายพีระพล อิ่มดี

6015249055
นายวสันต์ บัวคำ

6015249056
นายวัยวัฒน์ พันอินทร์

6015249058
นายศุภวิชญ์ ดีสม

6015249059
นายสายชล เทพลำลึก

6015249060
นายอดิศักดิ์ เจนจบ

6015249062
นายอภิสิทธิ์ ป้อมบ้านมุง