มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/61 (กองบิน) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6032426053
จ่าอากาศโทหญิงธมนวรรณ โตษยานนท์

6032426054
จ่าอากาศตรีหญิงเพ็ญพักตร์ บุญเสริม

6032426055
จ่าอากาศโทหญิงวรรณนภา จั่นตอง

6032426057
จ่าอากาศตรีกนกพล ดวดรักษ์

6032426058
จ่าอากาศเอกกรกฎ บุญแถม

6032426059
พันจ่าอากาศเอกกล้าณรงค์ แสนพะเยาว์

6032426060
จ่าอากาศเอกก้องภพ ลัมวุฒิ

6032426061
จ่าอากาศตรีกิติธัช วังแปง

6032426064
พันจ่าอากาศตรีจอมดิลก กระต่ายจันทร์

6032426065
จ่าอากาศตรีจิรายุ จ้าเสียง

6032426066
จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ

6032426067
จ่าอากาศเอกเจตรินทร์ ยาวิชัย

6032426069
จ่าอากาศโทชนน มาริจัย

6032426070
จ่าอากาศตรีชนาวุฒิ หมอนทอง

6032426071
จ่าอากาศเอกชลวัฒน์ ประดิษฐ์ศิริผล

6032426073
จ่าอากาศเอกเชิดพงศ์ ทิพย์พรม

6032426075
จ่าอากาศเอกณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาดี

6032426076
นายณัฐวุธ ศรีสวัสดิ์

6032426077
นางสาวณัฏฐ์ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์

6032426078
จ่าอากาศตรีณัฐชนน ภู่บัว

6032426079
จ่าสิบตรีณัฐพงศ์ น่วมดี

6032426080
จ่าอากาศโทณัฐพงษ์ ใจปิน

6032426082
จ่าอากาศโททวีโชค สำราญฤทธิ์

6032426083
จ่าอากาศโทธนวัฒน์ สืบบุญ

6032426084
จ่าอากาศตรีธนา มีมั่งคั่ง

6032426085
จ่าอากาศตรีธนากร โปกำเนิด

6032426086
พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย กุลาชัย

6032426087
จ่าอากาศเอกธวัชชัย จันทร์สอน

6032426090
จ่าอากาศตรีนุกูล ตั้งสุพรรณ

6032426091
จ่าอากาศโทเนติพงษ์ คำสังวาลย์

6032426093
นายบุญฤทธิ์ ยิ้มฤทธิ์

6032426094
สิบเอกปณิธาน เรืองเจริญ

6032426095
นายปภาวิณ ประดับวงศ์

6032426096
จ่าอากาศเอกปริญญา แม่นรัตน์

6032426098
สิบตรีปัณณวัฒน์ ตัดพุดซา

6032426099
พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศ

6032426101
พันจ่าอากาศโทพงศธร บุญเลิศ

6032426102
นางสาวพรรณวรินทร์ วิริยะพันธุ์

6032426103
สิบตรีพันธสิริ ปาลิวนิช

6032426104
จ่าอากาศเอกพีรวัฒน์ อาษาขันธ์

6032426105
จ่าอากาศเอกภวณัฐ หน่อแก้ว

6032426106
จ่าอากาศโทภัทร์พิสุทธิ์ เยาวรัตน์

6032426107
จ่าอากาศโทภูธเนศ จันทร์โปร่ง

6032426108
จ่าอากาศโทภูมิประภัทร พละทรัพย์

6032426109
จ่าอากาศตรีภูริณัฐ เงินเสือ

6032426110
จ่าอากาศโทเมธานนท์ เมฆทับ

6032426112
จ่าอากาศโทรัฐพงศ์ วันสนุก

6032426113
จ่าอากาศเอกวชิระ จอมนงค์

6032426115
นายวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์

6032426116
จ่าอากาศโทวุฒิภัทร โกศลวรรธน์

6032426117
จ่าอากาศเอกศักดิ์ดา อัคศรี

6032426118
จ่าอากาศเอกศิสมพงษ์ อบเชย

6032426120
เรืออากาศโทสกล จิระธนเมธี

6032426123
จ่าอากาศตรีสิทธิกร ทองครุธ

6032426125
จ่าอากาศตรีโสฬส หน่อแก้ว

6032426126
จ่าอากาศเอกหญิงจารุเนตร บุญทวี

6032426128
พันจ่าอากาศเอกอนิรัตน์ สุกใส

6032426129
จ่าอากาศตรีอนิวัฒน์ มะลิขาว

6032426130
จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ เขียวไทร

6032426131
สิบเอกอัษฎาวุธ หุ่นฉัตร

6032426133
พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยัง

6032426140
นายชุติพัฒก์ ปานภู่