มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 21/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035603005
นางสาวธนัณญา พูลเลิศ

6035603012
นางสาววริศรา วรรณศรี

6035603018
นายเจษฎา ทรงประดิษฐ์

6035603019
สิบเอกปัณณวิชญ์ ไชยมานันต์

6035603021
นายวสันต์ เนาวรัตน์

6035603023
นายอรรถพล เลพล

6035603024
นางสาววริศรา จันทร์ดี