มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/13 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035615049
นายทศพร พ่วงกระแสร์

6035615051
นางสาวกนกพร แก้วเกตุ

6035615052
นางสาวกนกวรรณ ชาวนาผล

6035615053
นางสาวธัญจิรา นุ่มเอี่ยม

6035615054
นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์แฉ่งทอง

6035615055
นางสาวนันธวรรณ ปานสุวรรณ

6035615056
นางสาวนิลมล สุขวิเศษ

6035615057
นางสาวนิโลบล ไชยช่อฟ้า

6035615058
นางสาวบุณฑิกา แพร่น่าน

6035615059
นางสาวเบญจพร มีชูโภชน์

6035615060
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียารัตน์ สุทธิหล่อ

6035615061
นางสาวปวริศา หลำแสงกุล

6035615062
นางสาวปาเจรา เชียงรส

6035615063
นางสาวพนิดา ชัยวัฒน์

6035615065
นางสาวพิมพ์นิภา ปิกรอด

6035615066
นางสาวมิ่งขวัญ ทุมทา

6035615067
นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญโพธิ์

6035615068
นางสาวรัชดา เมฆสันต์

6035615069
นางสาวรัชนีพร อยู่อิน

6035615070
นางสาววราภรณ์ แสนสุวรรณ

6035615071
สิบโทหญิงวาสนา บัวบุตร์

6035615072
นางสาววิภา วงษ์ษา

6035615073
นางสาววิภาวรรณ แปลงสิน

6035615074
นางสาววิมลลักษณ์ ทัศศรี

6035615076
นางสาวศุทธินี กลมพุก

6035615077
นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง

6035615078
นางสาวสุชาดา เศรษฐบุตร

6035615079
นางสาวสุธาทิพย์ เสมศรี

6035615081
นางสาวสุปราณี พูลคล้าย

6035615083
นางสาวสุภาวรรณ สิงห์พันธุ์

6035615084
นางสาวหนึ่งฤทัย ดวนมีสุข

6035615085
นางสาวณิชาภัทร จุ้ยทรัพย์

6035615086
นางสาวอัจฉรา ฝังมณี

6035615087
นางสาวอัญชลี รองคำภีร์

6035615088
นางอัญชลี สนทิม

6035615089
นางสาวอาทิตยาณี โฉมสุข

6035615090
นางสาวอำนวยพร จิ๋วอยู่

6035615091
สิบเอกนพดล มาอิน

6035615092
นายนฤเบศร์ เข็มเพชร

6035615093
สิบเอกศุรศักดิ์ มูลทา

6035615094
นางสาวประภาพร บุตรสิทธิ์

6035615095
นางสาวชนนิกานต์ ยี่สุ่นแป้น

6035615097
นางสาวนัยนา บุญเหลือ

6035615099
นางสาวมาริษา ศรีนวน

6035615100
นางสาวธวัลพร เกสรทอง

6035615101
นางสาวกุสุมาลย์ เวียงอินทร์

6035615102
นางสาวชนิตา ปานมณี