มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 21/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035249001
นายกิจจา แก้วน้อย

6035249002
นายกิตติพงศ์ ตันวิจิตร

6035249003
นายชัยธวัช อินทเสน

6035249004
สิบเอกชัยวัฒน์ กัลยา

6035249005
นายดนัทธรัตน์ นวัชพัทรวงศ์

6035249006
นายธนเดช ดิษบรรจง

6035249007
นายธีรนันท์ หลวงนันท์

6035249008
นายธีรเมธ ท้วมนาค

6035249009
นายนิธิชัย อินตะมะ

6035249010
นายไพโรจน์ สังข์สุข

6035249011
นายรัชช์ธนันต์ชัย ศรีเพชร

6035249012
นายรัฐไกร เนตะศาสตร์

6035249014
นายวรพล เผือกวิสุทธิ์

6035249015
นายวิชัย ภู่จันทร์

6035249016
นายวีรชน ท่านพรหม

6035249017
นายศักดิ์สิทธิ์ ขำดำ

6035249018
นายอนุชา ศรีบุบผา

6035249019
นายปิยะพร เกษพานิช

6035249021
นายรัฐชานนท์ พรามนาค