มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 21/03 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035250001
นายณัฐลักษณ์ เปียศิริ

6035250003
นายธนวัฒน์ ชอบธรรม

6035250005
นายธีรพงษ์ บุญเพ็ชร์

6035250006
นายนรากร ไทยตรง

6035250007
นายนันทพัทธ์ ยศบุตร

6035250008
นายนันธวัช บุญสุข

6035250009
นายประดับยศ คงเชื้อสาย

6035250010
นายพงศ์พันธุ์ พานิชผล

6035250011
สิบเอกพัชรพล เปลี่ยนดี

6035250012
นายแม็ค อินบุญรอด

6035250013
นายวรโชติ เตชะศิริวรกุล

6035250014
นายวรุฒ มาทอง

6035250015
นายวัชระ แก้วสระแสน

6035250016
นายสรนันท์ วังสุนทร

6035250017
นายสรราม ศรีสุวรรณ

6035250018
สิบเอกอนิรุทธิ์ พุ่มสว่าง

6035250019
นายโอเค แสงอ่วม

6035250020
นายเมธัส วิจิตรพล