มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035251001
นายฆนาการ ใจดี

6035251002
นายจันทโชติ คงเมือง

6035251003
นายชิตมนต์ ผึ่งผาย

6035251004
นายณัฐพล ยงพรหม

6035251005
นายทัตเทพ เทพสุทิน

6035251006
นายธนกร สำเหนียก

6035251007
นายธเนศ นวลอยู่

6035251008
นายนัทธพงศ์ มาขาว

6035251009
นายบุญฤทธิ์ เนตรวงษ์

6035251010
นายพงศธร ช่วยพรม

6035251011
นายภาณุพงศ์ พรมพุก

6035251012
นายภูริวัฒน์ จันทวงค์

6035251013
สิบโทศานติ ทวีสกิจ

6035251014
นายศิวัช สุริยจันทร์

6035251015
นายสุวิทย์ ชินภัทร์ไพศาล

6035251016
นายอนันต์ กัณฑะวงศ์

6035251017
นายวีรพงษ์ ริสบิน