มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 21/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6035252004
นายจุติพงษ์ คงปราบ

6035252006
นายเจษฎากันต์ คงแจง

6035252007
นายณัฐดนัย ทองดอนกุ่ม

6035252008
นายณัฐวัฒน์ แจ้งธรรมมา

6035252010
สิบตรีพนาวุฒิ กลัดปิ่น

6035252018
นายอรรถพล กองแกน

6035252022
นายพีรวัตร บุราคร

6035252026
นายณัฐฌานนท์ ปาธรรม

6035252028
นายสรรค์ชัย พิมลบุตร