มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067605001
นางสาวชมพูนุท คำพุฒ

6067605002
นางสาวธัญวรรณ นวัชพัชรวงศ์

6067605004
นางมนทกานต์ พุ่มโม

6067605005
นางสาวมนัสนันท์ ปงอ้อคำ

6067605006
นางสาวสายน้ำ ชาติบุตร

6067605008
นายเดชา แสนทอง

6067605022
นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ

6067605023
นายวัชรพงษ์ ขำแก้ว