มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560

6067605003
นางปพิชญา จั่นตอง

6067605007
นายณัฐพนธ์ อารมณ์

6067605009
นางนวรรณ บุญเทียน

6067605010
นางสาวณัฐธันญา กงสิมมา

6067605011
นางสาวดรุณี มูลฐี

6067605012
นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา

6067605013
นางพรรณอร กุลนานันท์

6067605014
นางสาวพลอยขวัญ คุณเฉย

6067605015
นางสาวพิไลลักษณ์ พิพัฒนกุล

6067605016
นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท

6067605017
นางสาวศรินยา ดวงจำปา

6067605018
นางศริยา โพธิ์ป้อม

6067605019
นางสาวสายฝน ไชยสวัสดิ์

6067605021
นางสาวสุภาวดี คำลือ

6067605024
นายวุฒิชัย นาคบัว