มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115603001
นางสาวกมลรัตน์ อยู่คง

6115603002
นางสาวกาญจนา มีทรัพย์

6115603003
นางสาวขวัญเรือน วงขันตี

6115603004
นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง

6115603005
นางสาวชญานิศ ป๊อกเชษฐ

6115603006
นางสาวชนกนันท์ ทศไธสง

6115603007
นางสาวณัฐธินีย์ เขือนอก

6115603008
นางสาวณิชมน มีชิน

6115603009
นางสาวนิศารัตน์ จันทร์อยู่สุข

6115603010
นางสาวเบญญทิพย์ มนตรี

6115603011
นางสาวปรีชญา นาคนวล

6115603012
นางสาวปวีณา พัดแหวว

6115603013
นางสาวพิกุลทอง สารพิมพ์

6115603014
นางสาวมุกรินทร์ ช้างพินิจ

6115603015
นางสาวยุภาวรรณ ปุทุชน

6115603016
นางสาวรักชนก โพธิ์พยอม

6115603017
นางสาวรังสิยา บุญคง

6115603018
นางสาววรมน นาคยา

6115603019
นางสาวศิริพร ยิ่งมาก

6115603020
นางสาวสุนันทา น่วมนวล

6115603021
นางสาวสุมิตตรา ทับทิมทอง

6115603022
นางสาวสุมินตรา มณีคุ้ม

6115603023
นางสาวอรวรรณ บุญมี

6115603024
นายจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ

6115603025
นายณัฐวุฒิ ทองชาวนา

6115603026
นายธีรโชติ สิงห์แก้ว