มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115606001
นางสาวกมลชนก สนั่นเอื้อ

6115606002
นางสาวกัญญารัตน์ ทับเครือบ

6115606004
นางสาวกัณฐิกา ดีประดิษฐ

6115606005
นางสาวขวัญชนก แสงสร้อย

6115606006
นางสาวณัฎฐกานต์ ชื่นสนธิ

6115606007
นางสาวณัฐนิชา ขาวพุฒ

6115606008
นางสาวณัฐมน ภูลังกา

6115606009
นางสาวทราวดี ศรแก้ว

6115606010
นางสาวธิดาภา สิงห์ลอ

6115606011
นางสาวนริศรา วิมล

6115606012
นางสาวปนัดดา ใจรื่น

6115606013
นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์

6115606014
นางสาวพิมพ์ประพา จันสีดา

6115606015
นางสาวเพ็ญพิชชา ทับทิมทอง

6115606016
นางสาววราพร โตกุล

6115606017
นางสาววัลวลี คำโรย

6115606018
นางสาววาสนา ศรีจันทร์

6115606019
นางสาวศุภาพร อุ่นให้ผล

6115606020
นางสาวสวรรค์อัปสร พุ่มแก้ว

6115606022
นางสาวสุทธิกานต์ แสงไทย

6115606023
นางสาวสุธาสินี สดนามอญ

6115606024
นางสาวสุพัตรา หมอนทอง

6115606025
นางสาวสุภาพร สกุลณา

6115606026
นางสาวแสงระวี เหล็กสิงห์

6115606027
นางสาวอัครมณี ปานสุด

6115606028
นางสาวอุไรวรรณ สีนวล

6115606029
นายเดชาพล ธนะเกษม

6115606030
นายทักษิณ ศรศิริ

6115606031
นายธนกร คงรัตนชาติ

6115606032
นายปณิธาน ศิริวัฒนไพศาล

6115606033
นายภูริชร์พัฒน์ กิตติถิระกุญช์

6115606034
นายอนุสรณ์ โกสิน