มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115602001
นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิประพันธ์

6115602002
นางสาวกัลยา ทองอุบล

6115602003
นางสาวเกณิกา โชควิบูลธนากร

6115602004
นางสาวใกล้รุ่ง สุขสวัสดิ์

6115602005
นางสาวจิรพันธ์ หลำจันทร์

6115602006
นางสาวจิราพร เพชรนิมิตร

6115602007
นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์วัฒน์

6115602008
นางสาวญาณิษณา งาเนียม

6115602009
นางสาวฐิติมน อยู่มนต์

6115602010
นางสาวณัฏฐา ทาจง

6115602011
นางสาวณัฐชญา มาอยู่

6115602012
นางสาวณัฐธาริกา บุญเพ็ญ

6115602013
นางสาวณิชกานต์ จันทร์เจาะ

6115602014
นางสาวเด่นนภา มากดี

6115602015
นางสาวธนัญญา นุชท่าโพ

6115602016
นางสาวน้ำฝน จ๊อดมา

6115602017
นางสาวปฐมาวดี เกิดดี

6115602018
นางสาวปัญญาพร แก้วร้อง

6115602019
นางสาวปุณยาพร ชูแจ่ม

6115602021
นางสาวพัชรีญา สุขคุ้ม

6115602023
นางสาวยุภาวดี อังชัญ

6115602024
นางสาวรัชดาภรณ์ เรืองคำ

6115602026
นางสาววัชรี แสงอรุณ

6115602028
นางสาวศิริรัตน์ ยอดศิล

6115602030
นางสาวศุภนิดา ยิ้มมี

6115602031
นางสาวศุภัชญา เจริญสุข

6115602032
นางสาวสุกัญญา บำรุงดี

6115602033
นางสาวสุชาวลี พุฒซ้อน

6115602034
นางสาวสุพรรษา สุขเจริญ

6115602035
นางสาวสุพิชชา คำกองแก้ว

6115602036
นางสาวหฤทัย เชื้อเทพ

6115602037
นางสาวอมรรัตน์ นามวงค์

6115602038
นางสาวอัญธิญา มีชัย

6115602039
นางสาวอุบลรัตน์ ป้องแก้ว

6115602040
นายจิรเดช พวงมะปราง

6115602042
นายธัญธวัช ทองมา

6115602043
นายนันทวัฒน์ บุญกอแก้ว

6115602044
นายรัฐพงษ์ ขันแข็ง

6115602045
นายอนุรักษ์ นราศรี

6115602046
นางสาวพัชรินทร์ บุญมั่น

6115602047
นายกิตติพงศ์ เมืองทอง

6115602048
นายธานิน นาคไพจิตร