มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115622002
นางสาวกุลจิรา เพิ่มสกุล

6115622004
นางสาวจิตรติมา ศรีดา

6115622005
นางสาวณัฏฐิญาภรณ์ อยู่ศิริ

6115622006
นางสาวนิศารัตน์ คงชู

6115622007
นางสาวเบญจวรรณ ณ น่าน

6115622008
นางสาวประภัสสร นุชเฉย

6115622009
นางสาวปรียาพร มีเอี่ยม

6115622010
นางสาวพิมพ์สุดา อ่อมฤทธิ์

6115622011
นางสาวภัสราภรณ์ สุขจ่าง

6115622012
นางสาวลัดดาวรรณ ดอกคำ

6115622013
นางสาววริสรา เงินจันทร์

6115622015
นางสาวศิรินภา เจริญผล

6115622016
นางสาวศิริรักษ์ อ่ำอุ่น

6115622017
นางสาวศุภดา ไชยโย

6115622018
นางสาวสาวิตรี พุดสลัด

6115622019
นางสาวสุทธิกานต์ ชำลิกันฉัย

6115622020
นางสาวสุนิศา โกมาร

6115622021
นางสาวสุพัตรา สวนมะลิ

6115622022
นางสาวสุภาลักษณ์ ใจยา

6115622023
นางสาวสุเมษา อู่คงคา

6115622024
นางสาวหทัยทิพย์ ดวงใจ

6115622025
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสา ดอนม่วง

6115622026
นางสาวอริสา ยี่เข็ญ

6115622027
นางสาวอาภาภรณ์ หอมฉุย

6115622028
นายกิตติศักดิ์ ควรประเสริฐ

6115622029
นายเกษมสันต์ คำตุ้ม

6115622030
นายณรงค์พล ดิษฐ์จันทร์

6115622032
นายณัฐพงศ์ มีสิงห์

6115622033
นายนภสินธุ์ พินนัตศักดา

6115622034
นายบริวัตร สุนทรพงศ์

6115622036
นายภัควัฒน์ รอดลี

6115622037
นายมานพ ประมวลสุข

6115622038
นายสราวุฒิ คงสัจวิวัฒน์

6115622040
นายอนุชา มายะนันท์

6115622079
นายอเนกชัย มีนิสัย

6115622081
นายกษิดิ์เดช เวียงวิเศษ

6115622082
นายดุษฎี นวลแตง

6115622083
นายอดิศักดิ์ อ่องประเสริฐ