มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115622031
นายณัฏฐ์ณรงค์ ขาวสอาด

6115622035
นายพีรพล อินทะนนท์

6115622039
นายสันติชัย ดวงมณีมรกต

6115622041
นางสาวเขมอัปสร ยิ้มประดิษฐ์

6115622042
นางสาวจินดารัตน์ รักสิน

6115622043
นางสาวจินตนา นิ่มทอง

6115622044
นางสาวจุฑารัตน์ สัมทับ

6115622045
นางสาวชัญญานุช แสงเรือง

6115622046
นางสาวทัดดาว วงษ์สาย

6115622047
นางสาวธนัชชา เขียวเนตร

6115622048
นางสาวนลนีย์ บัวโหม

6115622049
นางสาวปวีณา เย็นใจ

6115622050
นางสาวปิยะสินี ตันพานิช

6115622051
นางสาวพรพิมล แซ่เตีย

6115622052
นางสาวมาติกา อนงค์วงษ์

6115622053
นางสาวรัตนา ชาวบ้านขวาง

6115622054
นางสาวรัตนากร พลอยงาม

6115622055
นางสาวศศินา สีลาเกตุ

6115622056
นางสาวศุภลักษณ์ บุตรวงษ์

6115622057
นางสาวสายสุดา อารีเอื้อ

6115622058
นางสาวสุนันทรา ชมยวง

6115622060
นางสาวอมรรัตน์ ด้วงอินเกิด

6115622061
นางสาวอริยา ทองรักษ์

6115622062
นางสาวอลิสรา ศรีภิรมย์

6115622063
นางสาวอารยา สรน์จันทร์

6115622064
นายกสิวัฒน์ นิ่มจันทร์

6115622065
นายณัฐพงษ์ มิ่งกลิ่น

6115622066
นายณัฐภัทร ไพฑูรย์พิสุทธิ์

6115622067
นายธนัชชัย ธรรมะ

6115622068
นายธีรวัฒน์ ตรีเทวี

6115622069
นายนรากร ภู่ระหงษ์

6115622070
นายบดินทร์ ปราบอินทร์

6115622071
นายปรัชญา ตั้งศิริเสถียร

6115622072
นายพิพัฒน์พล พรมเนตร

6115622073
นายรัฐภูมิ แก้วบ้านดอน

6115622074
นายวสุนธรา ไกรกิจราษฎร์

6115622075
นายศิริราช ปานทอง

6115622076
นายสัญชัย อนุลีจันทร์

6115622077
นายอัษฎายุธ พรหมมา

6115622078
นางสาวอมรวรรณ บุญให้

6115622080
นายธนากร ชื่นสัมพันธ์

6115622084
นายกนกศักดิ์ สมนึกดี

6115622085
นายณัฐพล อินเท้ง