มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115615001
นางสาวกชามาส บุญเทียน

6115615002
นางสาวกนกพร อ่วมพรม

6115615003
นางสาวกนกวรรณ ทองสี

6115615004
นางสาวกนกวรรณ หมอนทอง

6115615005
นางสาวกรวีร์ จอยวงค์

6115615007
นางสาวกฤติยาภรณ์ เมืองนาค

6115615008
นางสาวกาญจนี ศรีเครือแก้ว

6115615009
นางสาวจิราวรรณ เกษสี

6115615010
นางสาวชนิดา จงใจเทศ

6115615012
นางสาวณัฐทริกา ต่ำต้อ

6115615013
นางสาวณัฐพร โกสิงห์

6115615014
นางสาวณัฐรุจา สุขเนียม

6115615016
นางสาวณิศชฎา ทองอนันต์

6115615017
นางสาวทัศวรรณ จันทร์ปล้อง

6115615018
นางสาวธนัชชา ทับหุ่น

6115615019
นางสาวธัญชนก ดิษฐแย้ม

6115615020
นางสาวธิดารัตน์ จ๋องบุญ

6115615022
นางสาวนวพรรณ ไคล้สา

6115615023
นางสาวนวพรรณ สีเหลือง

6115615024
นางสาวพันธนันท์ บุญจง

6115615025
นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์โท

6115615026
นางสาวปานตะวัน คุ้มสุข

6115615027
นางสาวปิยณัฐ นาโตนด

6115615028
นางสาวพัชราภา บุญเกิด

6115615029
นางสาวรัฐกร จิตรจรัส

6115615030
นางสาวลัดดาวัลย์ สุขแสง

6115615031
นางสาววนิดา พงษ์เสือ

6115615032
นางสาววรดา จำปาเฮียง

6115615033
นางสาววรรณิดา แก้วลบ

6115615034
นางสาววัชรี จันทร์เถื่อน

6115615036
นางสาวศรัณยา สุวัตธิกะ

6115615037
นางสาวศิรินภา อบแก้ว

6115615038
นางสาวศิริพร หอมทอง

6115615039
นางสาวศิริมา ดวงจันทร์

6115615040
นางสาวศุภรัตน์ ขจรวีรพันธ์

6115615041
นางสาวสกุลเกศ อินสอน

6115615042
นางสาวสินีนาถ แป้นน้อย

6115615043
นางสาวสุชาดา รอดได้

6115615044
นางสาวสุดารัตน์ ชมโลก

6115615045
นางสาวสุทธิ์พร กิจเจริญฟุ้ง

6115615046
นางสาวสุนิษา พ่วงไผ่

6115615047
นางสาวสุนิสา บัวโคก

6115615048
นางสาวสุมิตรา อินทรโคตร

6115615049
นางสาวเสาวนีย์ ร่มศิริ

6115615050
นางสาวอนุชศรา ดวงจันทร์

6115615051
นางสาวอภิญญา คำมามูล

6115615052
นางสาวอมรรัตน์ จำปานิล

6115615053
นางสาวอรวรา เกตุสิงห์

6115615054
นางสาวอรอุมา ปานถม

6115615055
นางสาวอารีญา น้อยสุภาพ

6115615056
นางสาวอุบลรัตน์ สีทอง

6115615057
นายฟ้าใหม่ ธรรมสุระกุล

6115615058
นายวุฒิไกร ศรีเลิศ

6115615059
นายอนุกูล จันแสน